Christine Hofmann – Holistische Mentorin

Christine Hoffmann Unternehemrnetzwerk

Christine Hofmann

ZENBusiness® – Holistische Mentorin

Ackerstieg 2a
D-22547 Hamburg

Tel.: 0049-40 84052604
Fax: 0049-3212/1510680

http://christinehofmann.com

info@christinehofmann.com

Vorstellung von Christine Hofmann

Interview mit Christine Hofmann